Động cơ Điện cơ  


Động cơ Điện cơ 0,125kw-TD.DC.DC.01

Động cơ Điện cơ 0,125kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.01
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1.322.856 ₫

Động cơ Điện cơ 0,25kw-TD.DC.DC.02

Động cơ Điện cơ 0,25kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.02
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):1.807.128 ₫

Động cơ Điện cơ 0,37kw-TD.DC.DC.03

Động cơ Điện cơ 0,37kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.03
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.621.088 ₫

Động cơ Điện cơ 0,37kw-TD.DC.DC.04

Động cơ Điện cơ 0,37kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.04
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.372.112 ₫

Động cơ Điện cơ 0,55kw-TD.DC.DC.05

Động cơ Điện cơ 0,55kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.05
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.682.648 ₫

Động cơ Điện cơ 0,55kw-TD.DC.DC.06

Động cơ Điện cơ 0,55kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.06
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.372.112 ₫

Động cơ Điện cơ 0,75kw-TD.DC.DC.07

Động cơ Điện cơ 0,75kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.07
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.295.512 ₫

Động cơ Điện cơ 0,75kw-TD.DC.DC.08

Động cơ Điện cơ 0,75kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.08
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.444.616 ₫

Động cơ Điện cơ 0,75kw-TD.DC.DC.09

Động cơ Điện cơ 0,75kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.09
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.444.616 ₫

Động cơ Điện cơ 1,1kw-TD.DC.DC.010

Động cơ Điện cơ 1,1kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.010
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.853.664 ₫

Động cơ Điện cơ 1,1kw-TD.DC.DC.011

Động cơ Điện cơ 1,1kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.011
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.815.352 ₫

Động cơ Điện cơ 1,1kw-TD.DC.DC.012

Động cơ Điện cơ 1,1kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.012
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.781.144 ₫

Động cơ Điện cơ 1,1kw-TD.DC.DC.013

Động cơ Điện cơ 1,1kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.013
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.781.144 ₫

Động cơ Điện cơ 1,5kw-TD.DC.DC.014

Động cơ Điện cơ 1,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.014
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6.569.136 ₫

Động cơ Điện cơ 1,5kw-TD.DC.DC.015

Động cơ Điện cơ 1,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.015
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.149.144 ₫

Động cơ Điện cơ 1,5kw-TD.DC.DC.016

Động cơ Điện cơ 1,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.016
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.270.888 ₫

Động cơ Điện cơ 1,7kw-TD.DC.DC.017

Động cơ Điện cơ 1,7kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.017
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.518.496 ₫

Động cơ Điện cơ 1,7kw-TD.DC.DC.018

Động cơ Điện cơ 1,7kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.018
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.762.000 ₫

Động cơ Điện cơ 2,2kw-TD.DC.DC.019

Động cơ Điện cơ 2,2kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.019
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.354.376 ₫

Động cơ Điện cơ 2,2kw-TD.DC.DC.020

Động cơ Điện cơ 2,2kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.020
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.898.808 ₫

Động cơ Điện cơ 2,2kw-TD.DC.DC.021

Động cơ Điện cơ 2,2kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.021
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.032.864 ₫

Động cơ Điện cơ 2,2kw-TD.DC.DC.022

Động cơ Điện cơ 2,2kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.022
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.052.016 ₫

Động cơ Điện cơ 3kw-TD.DC.DC.023

Động cơ Điện cơ 3kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.023
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):9.679.968 ₫

Động cơ Điện cơ 3kw-TD.DC.DC.024

Động cơ Điện cơ 3kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.024
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6.331.104 ₫

Động cơ Điện cơ 3kw-TD.DC.DC.025

Động cơ Điện cơ 3kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.025
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.310.568 ₫

Động cơ Điện cơ 3kw-TD.DC.DC.026

Động cơ Điện cơ 3kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.026
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.507.560 ₫

Động cơ Điện cơ 4kw-TD.DC.DC.027

Động cơ Điện cơ 4kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.027
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.197.088 ₫

Động cơ Điện cơ 4kw-TD.DC.DC.028

Động cơ Điện cơ 4kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.028
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.697.736 ₫

Động cơ Điện cơ 4kw-TD.DC.DC.029

Động cơ Điện cơ 4kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.029
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.846.824 ₫

Động cơ Điện cơ 4kw-TD.DC.DC.030

Động cơ Điện cơ 4kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.030
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.073.912 ₫

Động cơ Điện cơ 4,5kw-TD.DC.DC.031

Động cơ Điện cơ 4,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.031
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6.467.904 ₫

Động cơ Điện cơ 4,5kw-TD.DC.DC.032

Động cơ Điện cơ 4,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.032
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6.190.200 ₫

Động cơ Điện cơ 5,5kw-TD.DC.DC.033

Động cơ Điện cơ 5,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.033
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):15.725.160 ₫

Động cơ Điện cơ 5,5kw-TD.DC.DC.034

Động cơ Điện cơ 5,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.034
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):11.740.176 ₫

Động cơ Điện cơ 5,5kw-TD.DC.DC.035

Động cơ Điện cơ 5,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.035
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6.939.864 ₫

Động cơ Điện cơ 5,5kw-TD.DC.DC.036

Động cơ Điện cơ 5,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.036
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):7.039.728 ₫

Động cơ Điện cơ 7,5kw-TD.DC.DC.037

Động cơ Điện cơ 7,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.037
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):19.688.256 ₫

Động cơ Điện cơ 7,5kw-TD.DC.DC.038

Động cơ Điện cơ 7,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.038
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.972.744 ₫

Động cơ Điện cơ 7,5kw-TD.DC.DC.039

Động cơ Điện cơ 7,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.039
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.719.632 ₫

Động cơ Điện cơ 7,5kw-TD.DC.DC.040

Động cơ Điện cơ 7,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.040
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.814.024 ₫

Động cơ Điện cơ 11kw-TD.DC.DC.041

Động cơ Điện cơ 11kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.041
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):29.443.464 ₫

Động cơ Điện cơ 11kw-TD.DC.DC.042

Động cơ Điện cơ 11kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.042
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):21.307.968 ₫

Động cơ Điện cơ 11kw-TD.DC.DC.043

Động cơ Điện cơ 11kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.043
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.510.360 ₫

Động cơ Điện cơ 11kw-TD.DC.DC.044

Động cơ Điện cơ 11kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.044
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):12.723.768 ₫

Động cơ Điện cơ 15kw-TD.DC.DC.045

Động cơ Điện cơ 15kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.045
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):34.650.072 ₫

Động cơ Điện cơ 15kw-TD.DC.DC.046

Động cơ Điện cơ 15kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.046
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):23.788.152 ₫

Động cơ Điện cơ 15kw-TD.DC.DC.047

Động cơ Điện cơ 15kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.047
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):17.912.592 ₫

Động cơ Điện cơ 15kw-TD.DC.DC.048

Động cơ Điện cơ 15kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.048
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):17.852.400 ₫

Động cơ Điện cơ 18,5kw-TD.DC.DC.049

Động cơ Điện cơ 18,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.049
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):31.830.624 ₫

Động cơ Điện cơ 18,5kw-TD.DC.DC.050

Động cơ Điện cơ 18,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.050
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):19.960.488 ₫

Động cơ Điện cơ 18,5kw-TD.DC.DC.051

Động cơ Điện cơ 18,5kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.051
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):19.960.488 ₫

Động cơ Điện cơ 22kw-TD.DC.DC.052

Động cơ Điện cơ 22kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.052
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):43.107.048 ₫

Động cơ Điện cơ 22kw-TD.DC.DC.053

Động cơ Điện cơ 22kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.053
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):33.591.240 ₫

Động cơ Điện cơ 22kw-TD.DC.DC.054

Động cơ Điện cơ 22kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.054
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):26.611.704 ₫

Động cơ Điện cơ 22kw-TD.DC.DC.055

Động cơ Điện cơ 22kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.055
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):24.514.560 ₫

Động cơ Điện cơ 30kw-TD.DC.DC.056

Động cơ Điện cơ 30kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.056
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):61.531.272 ₫

Động cơ Điện cơ 30kw-TD.DC.DC.057

Động cơ Điện cơ 30kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.057
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):39.024.936 ₫

Động cơ Điện cơ 30kw-TD.DC.DC.058

Động cơ Điện cơ 30kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.058
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):30.433.896 ₫

Động cơ Điện cơ 30kw-TD.DC.DC.059

Động cơ Điện cơ 30kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.059
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):30.138.408 ₫

Động cơ Điện cơ 33kw-TD.DC.DC.060

Động cơ Điện cơ 33kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.060
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):41.702.112 ₫

Động cơ Điện cơ 33kw-TD.DC.DC.061

Động cơ Điện cơ 33kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.061
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):31.097.376 ₫

Động cơ Điện cơ 33kw-TD.DC.DC.062

Động cơ Điện cơ 33kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.062
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):31.023.504 ₫

Động cơ Điện cơ 37kw-TD.DC.DC.063

Động cơ Điện cơ 37kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.063
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):45.189.144 ₫

Động cơ Điện cơ 37kw-TD.DC.DC.064

Động cơ Điện cơ 37kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.064
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):41.714.424 ₫

Động cơ Điện cơ 37kw-TD.DC.DC.065

Động cơ Điện cơ 37kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.065
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):41.703.480 ₫

Động cơ Điện cơ 40kw-TD.DC.DC.066

Động cơ Điện cơ 40kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.066
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):84.208.608 ₫

Động cơ Điện cơ 40kw-TD.DC.DC.067

Động cơ Điện cơ 40kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.067
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):55.725.480 ₫

Động cơ Điện cơ 40kw-TD.DC.DC.068

Động cơ Điện cơ 40kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.068
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):44.421.696 ₫

Động cơ Điện cơ 40kw-TD.DC.DC.069

Động cơ Điện cơ 40kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.069
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):44.421.696 ₫

Động cơ Điện cơ 45kw-TD.DC.DC.070

Động cơ Điện cơ 45kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.070
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):66.449.232 ₫

Động cơ Điện cơ 45kw-TD.DC.DC.071

Động cơ Điện cơ 45kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.071
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):48.052.368 ₫

Động cơ Điện cơ 45kw-TD.DC.DC.072

Động cơ Điện cơ 45kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.072
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):48.052.368 ₫

Động cơ Điện cơ 55kw-TD.DC.DC.073

Động cơ Điện cơ 55kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.073
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):99.204.624 ₫

Động cơ Điện cơ 55kw-TD.DC.DC.074

Động cơ Điện cơ 55kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.074
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):79.668.216 ₫

Động cơ Điện cơ 55kw-TD.DC.DC.075

Động cơ Điện cơ 55kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.075
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):59.153.688 ₫

Động cơ Điện cơ 55kw-TD.DC.DC.076

Động cơ Điện cơ 55kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.076
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):59.153.688 ₫

Động cơ Điện cơ 75kw-TD.DC.DC.077

Động cơ Điện cơ 75kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.077
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):112.174.637 ₫

Động cơ Điện cơ 75kw-TD.DC.DC.078

Động cơ Điện cơ 75kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.078
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):92.993.904 ₫

Động cơ Điện cơ 75kw-TD.DC.DC.079

Động cơ Điện cơ 75kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.079
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):85.568.400 ₫

Động cơ Điện cơ 75kw-TD.DC.DC.080

Động cơ Điện cơ 75kw Hãng SX: Điện Cơ
Mã: TD.DC.DC.080
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):85.568.400 ₫

Động cơ Điện cơ

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
176  -4,759,788
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com