Động cơ TECO  


Động cơ TECO Đài Loan 0,37kw-TD.DC.TC.01

Động cơ TECO Đài Loan 0,37kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.01
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.119.040 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 0,37kw-TD.DC.TC.02

Động cơ TECO Đài Loan 0,37kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.02
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.818.080 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 0,37kw-TD.DC.TC.03

Động cơ TECO Đài Loan 0,37kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.03
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.790.720 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 0,55kw-TD.DC.TC.04

Động cơ TECO Đài Loan 0,55kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.04
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.119.040 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 0,55kw-TD.DC.TC.05

Động cơ TECO Đài Loan 0,55kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.05
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.818.080 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 0,75kw-TD.DC.TC.06

Động cơ TECO Đài Loan 0,75kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.06
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.447.360 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 0,75kw-TD.DC.TC.07

Động cơ TECO Đài Loan 0,75kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.07
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.954.880 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 0,75kw-TD.DC.TC.08

Động cơ TECO Đài Loan 0,75kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.08
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):2.790.720 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 1,1kw-TD.DC.TC.09

Động cơ TECO Đài Loan 1,1kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.09
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.584.160 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 1,1kw-TD.DC.TC.010

Động cơ TECO Đài Loan 1,1kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.010
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.009.600 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 1,1kw-TD.DC.TC.011

Động cơ TECO Đài Loan 1,1kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.011
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.009.600 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 1,5kw-TD.DC.TC.012

Động cơ TECO Đài Loan 1,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.012
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.815.360 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 1,5kw-TD.DC.TC.013

Động cơ TECO Đài Loan 1,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.013
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.173.760 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 1,5kw-TD.DC.TC.014

Động cơ TECO Đài Loan 1,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.014
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):3.173.760 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 2,2kw-TD.DC.TC.015

Động cơ TECO Đài Loan 2,2kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.015
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):6.757.920 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 2,2kw-TD.DC.TC.016

Động cơ TECO Đài Loan 2,2kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.016
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.213.440 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 2,2kw-TD.DC.TC.017

Động cơ TECO Đài Loan 2,2kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.017
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):4.213.440 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 3,7kw-TD.DC.TC.018

Động cơ TECO Đài Loan 3,7kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.018
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.864.640 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 3,7kw-TD.DC.TC.019

Động cơ TECO Đài Loan 3,7kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.019
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.526.720 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 3,7kw-TD.DC.TC.020

Động cơ TECO Đài Loan 3,7kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.020
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):5.526.720 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 5,5kw-TD.DC.TC.021

Động cơ TECO Đài Loan 5,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.021
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):10.342.080 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 5,5kw-TD.DC.TC.022

Động cơ TECO Đài Loan 5,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.022
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.426.880 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 5,5kw-TD.DC.TC.023

Động cơ TECO Đài Loan 5,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.023
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):8.426.880 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 7,5kw-TD.DC.TC.024

Động cơ TECO Đài Loan 7,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.024
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):13.844.160 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 7,5kw-TD.DC.TC.025

Động cơ TECO Đài Loan 7,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.025
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):9.165.600 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 7,5kw-TD.DC.TC.026

Động cơ TECO Đài Loan 7,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.026
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):9.165.600 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 11kw-TD.DC.TC.027

Động cơ TECO Đài Loan 11kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.027
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):20.301.120 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 11kw-TD.DC.TC.028

Động cơ TECO Đài Loan 11kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.028
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):14.008.320 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 11kw-TD.DC.TC.029

Động cơ TECO Đài Loan 11kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.029
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):14.008.320 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 15kw-TD.DC.TC.030

Động cơ TECO Đài Loan 15kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.030
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):24.076.800 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 15kw-TD.DC.TC.031

Động cơ TECO Đài Loan 15kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.031
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):16.552.800 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 15kw-TD.DC.TC.032

Động cơ TECO Đài Loan 15kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.032
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):16.552.800 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 18,5kw-TD.DC.TC.033

Động cơ TECO Đài Loan 18,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.033
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):29.275.200 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 18,5kw-TD.DC.TC.034

Động cơ TECO Đài Loan 18,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.034
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):21.368.160 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 18,5kw-TD.DC.TC.035

Động cơ TECO Đài Loan 18,5kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.035
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):20.301.120 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 22kw-TD.DC.TC.036

Động cơ TECO Đài Loan 22kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.036
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):39.124.800 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 22kw-TD.DC.TC.037

Động cơ TECO Đài Loan 22kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.037
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):24.076.800 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 22kw-TD.DC.TC.038

Động cơ TECO Đài Loan 22kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.038
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):24.076.800 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 30kw-TD.DC.TC.039

Động cơ TECO Đài Loan 30kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.039
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):52.668.000 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 30kw-TD.DC.TC.040

Động cơ TECO Đài Loan 30kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.040
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):33.844.320 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 30kw-TD.DC.TC.041

Động cơ TECO Đài Loan 30kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.041
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):32.339.520 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 37kw-TD.DC.TC.042

Động cơ TECO Đài Loan 37kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.042
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):63.201.600 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 37kw-TD.DC.TC.043

Động cơ TECO Đài Loan 37kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.043
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):40.903.200 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 37kw-TD.DC.TC.044

Động cơ TECO Đài Loan 37kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.044
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):37.620.000 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 45kw-TD.DC.TC.045

Động cơ TECO Đài Loan 45kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.045
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):74.036.160 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 45kw-TD.DC.TC.046

Động cơ TECO Đài Loan 45kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.046
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):56.033.280 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 45kw-TD.DC.TC.047

Động cơ TECO Đài Loan 45kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.047
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):56.033.280 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 55kw-TD.DC.TC.048

Động cơ TECO Đài Loan 55kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.048
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):84.816.000 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 55kw-TD.DC.TC.049

Động cơ TECO Đài Loan 55kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.049
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):65.445.120 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 55kw-TD.DC.TC.050

Động cơ TECO Đài Loan 55kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.050
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):65.445.120 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 75kw-TD.DC.TC.051

Động cơ TECO Đài Loan 75kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.051
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):158.004.000 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 75kw-TD.DC.TC.052

Động cơ TECO Đài Loan 75kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.052
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):79.234.560 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 75kw-TD.DC.TC.053

Động cơ TECO Đài Loan 75kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.053
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):81.012.960 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 90kw-TD.DC.TC.054

Động cơ TECO Đài Loan 90kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.054
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):174.255.840 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 90kw-TD.DC.TC.055

Động cơ TECO Đài Loan 90kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.055
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):89.795.520 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 90kw-TD.DC.TC.056

Động cơ TECO Đài Loan 90kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.056
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):92.613.600 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 110kw-TD.DC.TC.057

Động cơ TECO Đài Loan 110kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.057
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):199.071.360 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 110kw-TD.DC.TC.058

Động cơ TECO Đài Loan 110kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.058
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):153.489.600 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 110kw-TD.DC.TC.059

Động cơ TECO Đài Loan 110kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.059
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):174.748.320 ₫

Động cơ TECO Đài Loan 4kw-TD.DC.TC.019

Động cơ TECO Đài Loan 4kw Hãng SX: TECO-Đài Loan
Mã: TD.DC.TC.019
Kích thước: xem Catalog
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Đài loan

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
178  -4,759,790
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com