Tháp Hấp Thụ  


Tháp hấp thụ xử lý khí 1808-2712m3/h-TD.HT.XLK.PVC.001

Tháp hấp thụ xử lý khí 1808-2712m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.001
Kích thước: Cao 2200Đường kính 800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h-TD.HT.XLK.PVC.002

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.002
Kích thước: Cao 2200Đường kính 900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 2826-4239m3/h-TD.HT.XLK.PVC.003

Tháp hấp thụ xử lý khí 2826-4239m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.003
Kích thước: Cao 2200Đường kính 1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 3419-5129m3/h-TD.HT.XLK.PVC.004

Tháp hấp thụ xử lý khí 3419-5129m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.004
Kích thước: Cao 2500Đường kính 1100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 4069-6104m3/h-TD.HT.XLK.PVC.005

Tháp hấp thụ xử lý khí 4069-6104m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.005
Kích thước: Cao 2500Đường kính 1200
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 4776-7164m3/h-TD.HT.XLK.PVC.006

Tháp hấp thụ xử lý khí 4776-7164m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.006
Kích thước: Cao 2500Đường kính 1300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 5538-8308m3/h-TD.HT.XLK.PVC.007

Tháp hấp thụ xử lý khí 5538-8308m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.007
Kích thước: Cao 2800Đường kính 1400
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 6358-9568m3/h-TD.HT.XLK.PVC.008

Tháp hấp thụ xử lý khí 6358-9568m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.008
Kích thước: Cao 2800Đường kính 1500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 7234-10852m3/h-TD.HT.XLK.PVC.009

Tháp hấp thụ xử lý khí 7234-10852m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.009
Kích thước: Cao 2800Đường kính 1600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 8167-12251m3/h-TD.HT.XLK.PVC.010

Tháp hấp thụ xử lý khí 8167-12251m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.010
Kích thước: Cao 3000Đường kính 1700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 9156-13734m3/h-TD.HT.XLK.PVC.011

Tháp hấp thụ xử lý khí 9156-13734m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.011
Kích thước: Cao 3000Đường kính 1800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 10201-15303m3/h-TD.HT.XLK.PVC.012

Tháp hấp thụ xử lý khí 10201-15303m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.012
Kích thước: Cao 3000Đường kính 1900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 11304-16956m3/h-TD.HT.XLK.PVC.013

Tháp hấp thụ xử lý khí 11304-16956m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.013
Kích thước: Cao 3500Đường kính 2000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 12462-18694m3/h-TD.HT.XLK.PVC.014

Tháp hấp thụ xử lý khí 12462-18694m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.014
Kích thước: Cao 3500Đường kính 2100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 13677-20517m3/h-TD.HT.XLK.PVC.015

Tháp hấp thụ xử lý khí 13677-20517m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.015
Kích thước: Cao 3500Đường kính 2200
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 1808-2712m3/h-TD.HT.XLK.CT3.001

Tháp hấp thụ xử lý khí 1808-2712m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.001
Kích thước: Cao 2200Đường kính 800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h-TD.HT.XLK.CT3.002

Tháp hấp thụ xử lý khí 2289-3434m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.002
Kích thước: Cao 2200Đường kính 900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 2826-4239m3/h-TD.HT.XLK.CT3.003

Tháp hấp thụ xử lý khí 2826-4239m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.003
Kích thước: Cao 2200Đường kính 1000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 3419-5129m3/h-TD.HT.XLK.CT3.004

Tháp hấp thụ xử lý khí 3419-5129m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.004
Kích thước: Cao 2500Đường kính 1100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 4069-6104m3/h-TD.HT.XLK.CT3.005

Tháp hấp thụ xử lý khí 4069-6104m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.005
Kích thước: Cao 2500Đường kính 1200
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 4776-7164m3/h-TD.HT.XLK.CT3.006

Tháp hấp thụ xử lý khí 4776-7164m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.006
Kích thước: Cao 2500Đường kính 1300
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 5538-8308m3/h-TD.HT.XLK.CT3.007

Tháp hấp thụ xử lý khí 5538-8308m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.007
Kích thước: Cao 2800Đường kính 1400
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 6358-9568m3/h-TD.HT.XLK.CT3.008

Tháp hấp thụ xử lý khí 6358-9568m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.008
Kích thước: Cao 2800Đường kính 1500
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 7234-10852m3/h-TD.HT.XLK.CT3.009

Tháp hấp thụ xử lý khí 7234-10852m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.009
Kích thước: Cao 2800Đường kính 1600
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 8167-12251m3/h-TD.HT.XLK.CT3.010

Tháp hấp thụ xử lý khí 8167-12251m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.010
Kích thước: Cao 3000Đường kính 1700
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 9156-13734m3/h-TD.HT.XLK.CT3.011

Tháp hấp thụ xử lý khí 9156-13734m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.011
Kích thước: Cao 3000Đường kính 1800
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 10201-15303m3/h-TD.HT.XLK.CT3.012

Tháp hấp thụ xử lý khí 10201-15303m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.012
Kích thước: Cao 3000Đường kính 1900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 11304-16956m3/h-TD.HT.XLK.CT3.013

Tháp hấp thụ xử lý khí 11304-16956m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.013
Kích thước: Cao 3500Đường kính 2000
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 12462-18694m3/h-TD.HT.XLK.CT3.014

Tháp hấp thụ xử lý khí 12462-18694m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.014
Kích thước: Cao 3500Đường kính 2100
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 13677-20517m3/h-TD.HT.XLK.CT3.015

Tháp hấp thụ xử lý khí 13677-20517m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.CT3.015
Kích thước: Cao 3500Đường kính 2200
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

Tháp hấp thụ xử lý khí 10201-15303m3/h-TD.HT.XLK.PVC.012

Tháp hấp thụ xử lý khí 10201-15303m3/h Hãng SX: TDIN
Mã: TD.HT.XLK.PVC.012
Kích thước: Cao 3000Đường kính 1900
Bảo hành: 12 tháng
Giá(tham khảo):liên hệ

 

Tags:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng :3.7500794

tdin
Mr. Lam :0973.00.22.55

tdin
Mr.Vị :0968.010204

tdin
Mr.Cảnh :0973567489

tdin
Vinh :0982309525

tdin
© - Coppyright By 
49  -4,934,183
Công TY CP Công nghiệp Thái Dương
Địa chỉ:KCN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - HN
Điện thoại04.37500794
Email:tdin@td-in.com